Telefon do przychodni: +48 61 436 04 80
Przejdź do treści
KLAUZULA RODO
Klauzula informacyjna dla Pacjentów.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przychodnia Lekarza Rodzinnego Lek-Med Mikołajczak Kasprzyk Paciorkowski Spółka Jawna, 62-300 Września ul. Owocowa 1/1, którego reprezentuje właściciel Paweł Paciorkowski,

2) Inspektorem Danych Osobowych jest TELETRONIK Telekomunikacja i Elektronika Damian Sendek, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Lek-Med Mikołajczak Kasprzyk Paciorkowski Spółka Jawna, 62-300 Września ul. Owocowa 1/1 , możliwy jest pod numerem tel. nr. +48 508 056 654 lub adresem email: damian@teletronik.info,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie art. 6 ust. 1 ppkt a) i b) oraz art. 9 ust. 2 ppkt h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych,

4)zakres danych, które zostały pozyskane to: wyniki badań laboratoryjnych

5)Pani/Pana dane pozyskano z Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej NZOZ ul. Gbieźnieńska 10A/7, 62-300 Września


6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj 20 lat  - według przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 159 z późn. zm.),

7) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

8) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

10) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

11) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.

PROFILAKTYKA                                         AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA                                        ZDROWY TRYB ŻYCIA     
Wróć do spisu treści